VÍTEJTE NA

OFICIÁLNÍCH

INTERNETOVÝCH

STRÁNKÁCH NUTRILITE

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK NUTRILITE

Přístup na Internetové stránky www.nutrilite.cz a jejich používání (dále jen „Internetové stránky“), informace, materiály, výrobky a služby přístupné prostřednictvím Internetových stránek se řídí těmito podmínkami používání (dále jen „Podmínky používání Internetových stránek”).

Kromě toho pro Vlastníky podnikání Amway, Privilegované zákazníky nebo Privilegované zákazníky plus platí Obchodní zásady Amway a Pravidla Amway a pro jakékoli nákupy zboží nebo služeb platí „Pravidla správného objednávání“.

Podmínky používání Internetových stránek mohou být občas aktualizovány. Aktualizované verze budou uvedeny na Internetových stránkách a nabývají okamžité účinnosti. Při používání Internetových stránek byste si měli pravidelně ověřovat, jestli Podmínky používání Internetových stránek nebyly aktualizovány nebo změněny.

Internetové stránky poskytují informace o společnosti Amway, o Podnikatelské příležitosti Amway a výrobcích a službách společnosti Amway a jsou určeny pouze pro použití z území a na území České republiky a jsou založeny podle českého práva. Společnost Amway nenese žádnou odpovědnost a nijak neručí za používání Internetových stránek z území jiných zemí.

 

1. Prohlášení a pravidla na ochranu osobních údajů společnosti Amway

Se všemi osobními údaji poskytnutými společnosti Amway při používání Internetových stránek bude nakládáno v souladu s Prohlášením na ochranu osobních údajů na Internetových stránkách.

Všechny informace poskytnuté společnosti Amway prostřednictvím používání Internetových stránek musejí být správné, úplné a aktuální. Pokud máme důvod se domnívat, že byly poskytnuty nesprávné, neúplné a neaktuální informace, přístup na Internetové stránky může být omezen nebo blokován.

 

2. Autorské právo a používání materiálů z Internetových stránek

Internetové stránky a materiály zpřístupněné na Internetových stránkách jsou chráněny podle práva duševního vlastnictví včetně autorských práv, obchodních jmen a ochranných známek včetně jména „Amway“ a loga společnosti Amway, a jsou vlastněny společností Amway nebo používány společností Amway na základě licence nebo povolení vlastníka takových práv. Materiály chráněné právem duševního vlastnictví zahrnují design, úpravu, vzhled, výskyt, grafiku, fotografie, obrázky, články, příběhy a jiné materiály zpřístupněné na Internetových stránkách (společně dále jen „Materiály na Internetových stránkách“).

Materiály na Internetových stránkách lze reprodukovat, šířit, publikovat nebo jinak veřejně prezentovat pouze na základě předchozího písemného souhlasu společnosti Amway. Jako výjimku z tohoto pravidla společnost Amway uděluje Vlastníkům podnikání Amway a Privilegovaným zákazníkům plus limitovanou, nevýhradní a odvolatelnou licenci na použití Materiálů na Internetových stránkách výhradně za účelem provozování jejich podnikání Vlastníka podnikání Amway nebo Privilegovaného zákazníka plus ke stažení, uchovávání, tisku, kopírování, sdílení a prezentaci Materiálů na Internetových stránkách za podmínky, že tento Materiál není pozměněný a že uvádí zdroj informací, pokud jsou jakékoli Materiály na Internetových stránkách zpřístupněny třetím osobám. Pokud máte nějaké další otázky k používání Materiálů Internetových stránek, kontaktujte nás prosím prostřednictvím Kontaktního formuláře.

V případě ukončení musí Vlastník podnikání Amway nebo Privilegovaný zákazník plus vymazat nebo zničit veškeré uložené, vytištěné nebo zkopírované materiály, pokud jejich uchování není vyžadováno právními předpisy.

 

3. Odkazy na další internetové stránky

Můžeme odkazovat na jiné internetové stránky, které nejsou pod naší kontrolou. Neneseme žádnou odpovědnost a nijak neručíme za informace nebo materiály zpřístupněné na takových internetových stránkách třetích osob. Doporučujeme vám, abyste si před použitím takových internetových stránek nebo uvedením jakýchkoli osobních údajů nebo jakýchkoli jiných informací na takových internetových stránkách nebo prostřednictvím takových internetových stránek přečetli podmínky používání a prohlášení o ochraně osobních údajů všech internetových stránek třetích stran.

 

4. Odkazy z jiných internetových stránek na Internetové stránky

Vložení odkazů z internetových stránek třetích stran na www.nutrilite.cz vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Amway. Pokud si přejete odkazovat z jiných internetových stránek, kontaktujte nás prosím prostřednictvím Kontaktního formuláře.

 

5. Omezení odpovědnosti, neposkytnutí záruk a odškodnění

V rozsahu povoleném platným právem nenese společnost Amway ani žádná z jejích poboček žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, včetně zejména škod na majetku, ztráty užívání, ztrát při podnikání, ekonomických ztrát, ztrát dat nebo ušlého zisku, vzniklých v souvislosti s vaším užíváním Internetových stránek Amway či jejich obsahu nebo přístupu na Internetové stránky Amway či k jejich obsahu nebo neschopnosti užívat Internetové stránky či jejich obsah nebo připojit se na Internetové stránky Amway nebo k jejich obsahu nebo v souvislosti s tím.

Společnost Amway vynaloží přiměřené úsilí k zajištění toho, aby informace a materiály poskytnuté na těchto Internetových stránkách byly správné. Společnost Amway nicméně nemůže ručit za přesnost všech informací a materiálů a nepřebírá žádnou odpovědnost ani nijak neručí za přesnost, úplnost nebo pravost jakýchkoli informací a materiálů obsažených na těchto Internetových stránkách. Nezaručujeme, že provoz těchto Internetových stránek bude nepřerušený nebo bezchybný nebo že tyto Internetové stránky budou prosty virů nebo jiných komponentů, které mohou být škodlivé pro zařízení nebo software. Společnost Amway nezaručuje, že Internetové stránky budou kompatibilní se zařízením a softwarem, které užíváte, a nezaručuje, že Internetové stránky budou přístupné kdykoli nebo v jakoukoli specifickou dobu.

Zavazujete se odškodnit a chránit společnost Amway před jakýmikoli závazky nebo ztrátami spojenými s porušením těchto Podmínek z vaší strany nebo vaším používáním Internetových stránek.

 

6. Omezení nebo blokování přístupu na Internetové stránky z důvodů porušení Podmínek používání Internetových stránek

V případě porušení těchto Podmínek používání Internetových stránek, zejména v případě použití Internetových stránek nebo jednotlivých prvků Internetových stránek k jinému než jejich zamýšlenému použití, může být přístup na Internetové stránky omezen nebo blokován.

Společnost Amway si obecně vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu částečně nebo zcela změnit, blokovat nebo zastavit Internetové stránky nebo jejich obsah.

 

7. Doložka o oddělitelnosti

Pokud se některé z ustanovení těchto Podmínek používání Internetových stránek stane neplatným nebo bude prohlášeno za neplatné soudem, platnost zbývajících podmínek tím nebude dotčena.

 

8. Volba práva, soudní pravomoc a místní příslušnost

Používání Internetových stránek a tyto Podmínky používání Internetových stránek se řídí právními předpisy České republiky. Pokud není zákonem stanoven jinak, soudy České republiky mají výhradní pravomoc a jsou místně příslušné pro jakékoli spory vzniklé při používání nebo v souvislosti s používáním Internetových stránek nebo s těmito Podmínkami používání Internetových stránek.